ПРОГРАМА ЗА РАЧНИ АЛАТИ

Индустриски маркетинг

Својот развој, модерни производни линии, компјутерски контролирана технологија на препознатливи партнери (Мори Секи, Мијано, Даеву и други) заедно со иновативните планирања и флексибилните процеси обезбедуваат врвен квалитет на производство.

Глобалната експертиза на Униор и употребата на одличните машини и друга опрема се ангажирани во сите клучни фази; од механичка и термална обработка до површинска обработка и заштита од ладно ковање.

Маханичка обработка на материјал

Машините за жлебење и соодветните игли за жлебење овозможуваат соодветно жлебење на разни внатрешни и надворешни профили. Обработката на разни производи ја следи процедурата ма отстранување на материјалот(дупчење, сечење навои, глодање, искривување итн).

Обработка на метален лим

Технологијата на Униор обезбедува квалитетно циркуларно заварување пратејки ја МАГ процедурата се до дијаметар и должина над 300мм.Ексентричните и хидрауличНите преси(над 160 тони) овозможуваат продолжена трансформација на металниот лим, процесот на витка.

Термичка обработка на материјалот

Засилувањето во голема печка се изведува во заштитена атмосфера која штити од декарбурација на површината; соодветната јачина на индивидуални делови од алатите е постигната со процес на индуктивно зајакнување.

Површинска заштита на материјалите

Никел, хром и заштита на фосфатна површина се изведува со автоматски, компјутерски контролирани и еколошки современи производни линии.Површинската заштита може да се имплементира со нанесување ма површината една или неколку пластични слоеви во разни бои.